Servicevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden - Phia

De informatie op deze site is alleen bedoeld voor uw algemene kennis en is geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling voor specifieke medische aandoeningen. U mag deze informatie niet gebruiken om een gezondheidsprobleem of ziekte te diagnosticeren of te behandelen zonder overleg met een gekwalificeerde zorgverlener. Raadpleeg uw zorgverlener als u vragen of opmerkingen heeft over uw aandoening.

GELIEVE TE LEZEN – PHIA VEREIST OVERWEGING VOOR EN ALS VOORWAARDE OM U TOEGANG TE TOEGELATEN.

HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE BEPALINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID ZIJN VERPLICHTE OVERWEGINGEN VOOR ONS DIE U HET RECHT VERLENEN OM ONZE SITE TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF TE INTERACTEREN.

ALLE PERSONEN WORDEN DE TOEGANG TOT DEZE SITE GEWEIGERD TENZIJ ZE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID LEZEN EN ACCEPTEREN.

DOOR HET BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN VAN OF INTERACTIE MET PHIACUP.COM GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID OP PHIACUP.COM.

PHIACUP.COM BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON OF KIJKER, OM WELKE REDEN dan ook. VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U AANVAARDT ALS VOORWAARDE VOOR HET BEKIJKEN, MOET PHIACUP.COM GEGEVENS EN INFORMATIE VERZAMELEN EN OPSLAAN MET HET OOG OP UITSLUITING EN VOOR VEEL ANDER GEBRUIK.

DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGENDE PLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VAN TOESTEMMING OM PHIACUP.COM TE BEKIJKEN, OM ZICH OP DE hoogte te houden van WIJZIGINGEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten, hierin gezamenlijk "Bezoekers" genoemd, zijn partijen bij deze overeenkomst. De website en de eigenaren en/of exploitanten zijn partijen bij deze overeenkomst, waarnaar hierin wordt verwezen als 'Website'.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website bent aangegaan, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten geen recht om deze informatie in een commerciële of openbare omgeving te gebruiken; ze hebben niet het recht om het uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Door de inhoud van deze website te bekijken, gaat u akkoord met deze voorwaarde voor het bekijken en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan onderwerpen aan civiel- of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of delen daarvan, te gebruiken, inclusief de databases, onzichtbare pagina's, gelinkte pagina's, onderliggende code of ander intellectueel eigendom dat de site kan bevatten, om welke reden dan ook voor welk gebruik dan ook. Bezoeker stemt in met een schadevergoeding ter hoogte van US$ 100.000 naast de kosten en daadwerkelijke schadevergoeding wegens schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde voor bezichtiging is en dat bezichtiging acceptatie inhoudt.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF RECHT OM DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, VERKOPEN, PUBLICEREN

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door Phia LLC/Phia B.V. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Het gebruik van website-inhoud om welke reden dan ook is onwettig, tenzij het wordt gedaan met een uitdrukkelijk contract of met toestemming van de website.

HYPERLINKEN NAAR SITE, CO-BRANDING, "FRAMING" EN VERWIJZING VAN SITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de website, mag niemand deze site, of delen daarvan, (inclusief, maar niet beperkt tot, logo's, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om welke reden dan ook naar die van hen linken. Verder is het niet toegestaan om te verwijzen naar de url (website-adres) van deze website in commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming, noch is het toegestaan om de site te ‘framen’. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en bent aansprakelijk voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met een forfaitaire schadevergoeding van US $ 100.000,00 plus kosten en werkelijke schadevergoeding voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers nemen het volledige risico van het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie op zich. Tenzij u anderszins een uitdrukkelijke overeenkomst met de website bent aangegaan, hebt u niet het recht om erop te vertrouwen dat de informatie die hierin is opgenomen juist is. De website geeft geen dergelijke garantie.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE VAN INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN. BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO'S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRIGERENDE FACTOREN.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enige persoon met wie de bezoeker vervolgens communiceert door corrupte code of gegevens die per ongeluk worden doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, bezoekers bekijken en gebruiken deze site op eigen risico.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Door deze site te bekijken, te gebruiken of op enigerlei wijze met deze site te communiceren, doet de bezoeker voor altijd afstand van alle rechten op schadeclaims van welke aard dan ook, gebaseerd op enige oorzakelijke factor die kan leiden tot mogelijke schade, hoe afschuwelijk of omvangrijk, fysiek of emotioneel, voorzienbaar of onvoorzienbaar, persoonlijk of zakelijk van aard.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat in het geval hij of zij schade veroorzaakt, waarvoor de Website moet betalen, de Bezoeker, als voorwaarde voor het bekijken, belooft de Website voor iedereen te vergoeden.

INZENDINGEN

Bezoeker gaat ermee akkoord als voorwaarde voor het bekijken, dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website wordt beschouwd als een inzending. Alle inzendingen, met inbegrip van delen daarvan, de grafische afbeeldingen daarop, of de inhoud van de inzending, worden het exclusieve eigendom van de Website en mogen zonder verdere toestemming worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder enige vorm van aanvullende overweging. Bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie aan de Website mee te delen, waarvan hij de Website voor altijd wil toestaan deze te gebruiken op een manier die hem goeddunkt. "Inzendingen" is ook een bepaling van het privacybeleid.

MERK OP

Er is geen aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook, om welke reden dan ook, vereist. Bezoeker en Bezoeker garandeert uitdrukkelijk begrip dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of ermee te werken.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging die de Website nodig heeft voor het bekijken, gebruiken van of interactie met deze website, stemt Bezoeker ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil of controverse ("CLAIM") van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortkomen uit of verband houden met deze aankoop, dit product, met inbegrip van problemen met verzoeken, privacykwesties en problemen met de gebruiksvoorwaarden.

In geen geval heeft de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant het recht om naar de rechter te stappen of een juryrechtspraak te krijgen. Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant hebben niet het recht om deel te nemen aan een pre-trial discovery, behalve zoals bepaald in de regels; u hebt niet het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een claim die onderworpen is aan arbitrage; de beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte beroepsmogelijkheden.

De winnende partij wordt door de andere partij vergoed voor alle kosten die verband houden met de geschillenbeslechting, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoekskosten, reiskosten.

JURISDICTIE EN PLAATS

Als een zaak met betrekking tot deze aankoop voor een rechtbank, pre- of post-arbitrage wordt gebracht, stemt de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant ermee in dat de enige en juiste jurisdictie de staat en stad is die in de contactgegevens zijn aangegeven van de webeigenaar, tenzij hier anders aangegeven. In het geval dat een rechtszaak wordt gevoerd door een federale rechtbank, is de bevoegde rechtbank de federale rechtbank die het dichtst bij het adres van de verkoper ligt.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant stemt ermee in dat het toepasselijke recht dat van Nederland en/of de Verenigde Staten is.